Πέμπτη, 11 Μαΐου 2017

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΚΠ. ΕΡΓΟΥ, ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ-ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ

  •  ΘΕΜΑ 1ο : «Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2017-2018 – προγραμματισμός λειτουργίας Ολοήμερου Προγράμματος»
  •  ΘΕΜΑ 2ο : «Εγγραφές μαθητών στα δημοτικά σχολεία για το σχολικό έτος 2017-2018 - Λήξη διδασκαλίας μαθημάτων 2016-17»
  •  ΘΕΜΑ 3ο : «Διδασκαλία της 2ης ξένης γλώσσας στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2017-2018»
  • ΘΕΜΑ 4ο : «Διαδικασία εισαγωγής των μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2017-2018»

  •  ΘΕΜΑ 5ο : «Εισαγωγή μαθητών και μαθητριών στα Πειραματικά Σχολεία και στα Πρότυπα Σχολεία για το σχολικό έτος 2017-2018»
 ΘΕΜΑ 1ο : «Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2017-2018 – προγραμματισμός λειτουργίας Ολοήμερου Προγράμματος»
ΣΧΕΤ.: α) Το υπ’αριθμ. πρωτ. 71858/Δ1/3-5-2017 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
Κοινοποιούμε την εγκύκλιο για τον προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου των Δημοτικών Σχολείων και τη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος, σχολικού έτους 2017-2018, σχετικά με τα κάτωθι:

Α. Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου.
1. Ωρολόγια προγράμματα
2. Κατανομή τμημάτων
3. Ωράριο εκπαιδευτικών
4. Αναθέσεις μαθημάτων
5. Αντισταθμιστικοί - Υποστηρικτικοί θεσμοί
6. Επιμορφωτικές δράσεις
7. Διδακτικά Βιβλία
8. Θέματα υγιεινής και κτιριακών υποδομών του σχολείου
9. Αλλαγή ονομασίας σχολείων στο πληροφοριακό σύστημα mySchool.
10. Παραρτήματα Δημοτικών Σχολείων
Β. Προγραμματισμός λειτουργίας Ολοήμερου προγράμματος
1. Προϋποθέσεις για τη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος των 4/θέσιων και άνω Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων :
2. Ορισμός Υπεύθυνου Ολοημέρου 2
3. Πρωινή Ζώνη
4. Αναστολή λειτουργίας Ολοήμερου τμήματος και Πρωινής Ζώνης
5. Σίτιση – Χαλάρωση στο ολοήμερο πρόγραμμα
6. Έντυπα και διαδικασίες που αφορούν στη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος
7. Ενημέρωση Πληροφοριακού Συστήματος myschool

ΘΕΜΑ 2ο : «Εγγραφές μαθητών στα δημοτικά σχολεία για το σχολικό έτος 2017-2018 - Λήξη διδασκαλίας μαθημάτων 2016-17»
ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. Φ.6/ΦΜ/66938/Δ1/24-4-2017 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
Σας ενημερώνουμε για τις εγγραφές στα δημοτικά σχολεία, οι οποίες, για το σχολικό έτος 2017-18 θα πραγματοποιηθούν από 2 έως 19 Μαΐου 2017. Επισημαίνουμε ότι κατά τη σχολική χρονιά 2017-2018 στην Α’ Τάξη θα φοιτήσουν οι μαθητές, που γεννήθηκαν από 1-1-2011 έως 31-12-2011.
Για το σχολικό έτος 2016-2017 η διδασκαλία των μαθημάτων θα λήξει την Πέμπτη 15-6-2017, ημέρα κατά την οποία θα χορηγηθούν οι τίτλοι προόδου και θα αποσταλούν οι τίτλοι σπουδών των μαθητών της ΣΤ’ τάξης, για την εγγραφή τους στα Γυμνάσια.
ΘΕΜΑ 3ο : «Διδασκαλία της 2ης ξένης γλώσσας στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2017-2018»
ΣΧΕΤ.: α) Το υπ’αριθμ. πρωτ. Φ52/69055/Δ1/27-4-2017 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. Φ.52/63/12873/Γ1/6-2-2012 (ΦΕΚ 253, τ.Β’), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. πρωτ. Φ12/657/70691/26-4-2016/Δ1 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1324 τ.Β’/11-5-2016), η διδασκαλία της 2ης ξένης γλώσσας, Γαλλικής και Γερμανικής πραγματοποιείται για δύο (2) ώρες την εβδομάδα στις Ε΄ & ΣΤ΄ τάξεις των 4/θέσιων και άνω Δημοτικών Σχολείων του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου. Σας ενημερώνουμε, σχετικά με τον ορθό και έγκαιρο προγραμματισμό της διδασκαλίας της 2ης ξένης γλώσσας.

 ΘΕΜΑ 4ο : «Διαδικασία εισαγωγής των μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2017-2018»
ΣΧΕΤ.: α) Το υπ’αριθμ. πρωτ. 70411/Δ2/28-4-2017 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Σας ενημερώνουμε, σχετικά με την διαδικασία εισαγωγής στα Μουσικά Σχολεία (Γυμνάσια), για το σχολικό έτος 2017-2018. Οι γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Μουσικό Σχολείο της περιοχής τους, έως 31 Μαΐου 2017.
ΘΕΜΑ 5ο : «Εισαγωγή μαθητών και μαθητριών στα Πειραματικά Σχολεία και στα Πρότυπα Σχολεία για το σχολικό έτος 2017-2018»
ΣΧΕΤ.: α) Το υπ’αριθμ. πρωτ. 66495/Δ6/24-4-2017 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
Σας ενημερώνουμε ότι στο αριθμ. 1367/τ.Β’/21-4-2017 Φ.Ε.Κ. έχει δημοσιευθεί η με αρ. πρωτ. 63619/Δ6/13-4-2017 Υπουργική Απόφαση (ΑΔΑ: 6ΨΙΓ4653ΠΣ-ΔΓΟ), με θέμα «Εισαγωγή μαθητών/τριών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πειραματικά και στα Πρότυπα Σχολεία για το σχολικό έτος 2017-2018». Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται από 28 Απριλίου έως 19 Μαΐου 2017.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου