Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου 2016

«Καταβολή εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών με τέκνα Υ.Ε. και χαμηλά εισοδήματα. »


Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27, παρ. 3 του Ν. 3016/2002 (Φ.Ε.Κ. Ά 110) όπως τροποποιήθηκε με το άρθ. 28, παρ. 1 του Ν.3879/2010 (Φ.Ε.Κ. Ά 163) δικαιούχοι της εισοδηματικής ενίσχυσης είναι :

  * οικογένειες, συμπεριλαμβανομένων και των μονογονεϊκών, Ελλήνων υπηκόων και υπηκόων κρατών - μελών της Ε.Ε., που έχουν ανήλικα τέκνα που φοιτούν σε δημόσια σχολεία υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ως υποχρεωτική εκπαίδευση νοείται η φοίτηση του μαθητή στις τάξεις του δημοτικού σχολείου και του γυμνασίου με τη συμπλήρωση του 16ου έτους της ηλικία τους), εφόσον

   * το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα (ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο, εισόδημα του φορολογούμενου, της συζύγου του και των ανήλικων τέκνων του, από κάθε πηγή τους), δεν υπερβαίνει το ποσό των (3.000) ΕΥΡΏ.

_ΥΨΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ:_

Το ύψος της εισοδηματικής ενίσχυσης ανέρχεται στο ποσό των (300) ευρώ ετησίως για κάθε παιδί - μαθητή υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ-ΓΥΜΝΑΣΊΟΥ).

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν και οι γονείς των οποίων το παιδί φοίτησε κατά το σχολικό έτος 2015-2016 στο Νηπιαγωγείο και για το σχολικό έτος 2016-2017 είναι εγγεγραμμένο στην Α΄ τάξη Δημοτικού.
(ΧΡΕΙΆΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΒΕΒΑΊΩΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΗΣΗΣ ΝΗΠΊΟΥ).

_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ:_

_1. Αίτηση του δικαιούχου (ΥΠΆΡΧΕΙ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΌΜΕΝΟ ΥΠΌΔΕΙΓΜΑ)_


2. Βεβαίωση του Διευθυντή δημόσιου σχολείου Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, από την οποία να προκύπτει η εγγραφή του μαθητή σε τάξη υποχρεωτικής εκπαίδευσης και η κανονική παρακολούθηση των μαθημάτων κατά το σχολικό έτος 2015-2016 που έληξε. _(Η ΒΕΒΑΊΩΣΗ ΑΥΤΉ ΕΊΝΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΉ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΠΑΝΕΚΔΊΔΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΜΊΑ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ)._

_3. Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος του οικονομικού έτους για το οποίο αιτείται η εισοδηματική ενίσχυση (ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΌ ΈΤΟΣ 2015 ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΉΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΉΘΗΚΑΝ ΑΠΌ 1-1-2015 ΜΈΧΡΙ 31-12-2015) το οποίο θα φέρει υποχρεωτικά σφραγίδα _.
Από το Οικονομικό Έτος 2014 υποβάλλουν φορολογική δήλωση ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΆ όλοι οι φορολογούμενοι. Επομένως οι δικαιούχοι υποβάλλουν εκκαθαριστικό φορολογικής δήλωσης και όχι υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ ότι δεν υποχρεούνται σε υποβολή φορολογικής δήλωσης.

 _4.Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 του δικαιούχου ότι τα στοιχεία του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος φορ. έτους 2015 που υποβάλει είναι ΑΛΗΘΉ._

   _5. Φωτοτυπία του πρώτου φύλλου του βιβλιαρίου ΤΡΑΠΈΖΗΣ όπου θα φαίνεται καθαρά το ΙΒΑΝ και το όνομα του δικαιούχου και φωτοτυπία της ταυτότητας.

6..ΒΕΒΑΊΩΣΗ ΠΡΌΝΟΙΑΣ για την λήψη ή όχι οποιουδήποτε προνοιακού επιδόματος 2015 των ιδίων ή μελών της οικογένειάς τους
(ΓΊΝΕΤΑΙ ΑΥΤΕΠΆΓΓΕΛΤΗ ΑΝΑΖΉΤΗΣΗ ΑΠΌ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΜΑΣ).

7. ΒΕΒΑΊΩΣΗ ΟΓΑ για την καταβολή ή όχι επιδόματος τριτεκνίας/πολυτεκνίας 2015
(ΑΝ ΛΑΜΒΆΝΟΥΝ ΘΑ ΑΝΑΦΈΡΕΤΑΙ ΤΟ ΎΨΟΣ ΤΟΥ ΕΤΉΣΙΟΥ ΕΠΙΔΌΜΑΤΟΣ).

8.Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 του δικαιούχου, περί της μη είσπραξης της
οικονομικής ενίσχυσης άλλη φορά.
(ΥΠΆΡΧΕΙ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΌΜΕΝΟ ΥΠΌΔΕΙΓΜΑ)

_9. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του δικαιούχου (ΠΡΌΣΦΑΤΟ)._

_10._ Σε περίπτωση ΔΙΆΖΕΥΞΗΣ
επισυνάπτονται δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την κατάσταση αυτή, καθώς και την επιμέλεια των παιδιών.

11.Σε περίπτωση ΔΙΆΣΤΑΣΗΣ
επισυνάπτονται υπεύθυνες δηλώσεις δύο (2) μαρτύρων οι οποίοι βεβαιώνουν την κατάσταση αυτή, καθώς και υπεύθυνη δήλωση της μητέρας ότι βρίσκεται σε διάσταση και έχει εκείνη την επιμέλεια των τέκνων
( ΜΕ ΤΟ ΓΝΉΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΉΣ).

12. Σε περίπτωση ΆΓΑΜΗΣ μητέρας υπεύθυνη δήλωση ότι είναι άγαμη και έχει εκείνη την επιμέλεια των τέκνων
(ΜΕ ΤΟ ΓΝΉΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΉΣ).


                            Δ/ΝΣΗ Π.Ε ΔΥΤΙΚΉΣ ΑΤΤΙΚΉΣ


ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ: ΤΜΉΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ
(ΣΕΛΤΣΙΏΤΗ ΛΈΤΑ ΤΗΛ. 213-1600846)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου